Home         Book Reviews         Business Trips        Technical Visits        About Me
Wut Sookcharoen
Sharing by ดร. วุฒิ สุขเจริญ
 
 
  ดร. วุฒิ สุขเจริญ Wut Sookcharoen
         ดร. วุฒิ สุขเจริญ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(การตลาด) เป็นอาจารย์พิเศษให้กับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง
และเป็นวิทยากรในโครงการของกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อาทิเช่น
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการ
แข่งขัน โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ และยังได้รับเชิญไปบรรยายให้กับบริษัทเอกชน
ชั้นนำต่าง ๆ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ให้กับบริษัทเอกชนอีกหลายแห่ง
 
 
 
 
 
 
SimKM.com โดย ดร. วุฒิ สุขเจริญ Contact Me:  bestofsiam@hotmail.com